HomeStiefgezin.com
Handen

Het Oppashuys is gesloten

Het Oppashuys is gesloten...
Mijn werkzaamheden als regioconsulent van Gastouderland Groningen, vroegen steeds meer tijd van mij, dus het moment is gekomen om te stoppen als gastouder.

Zoekt u een andere lieve gastouder? Ik help u graag!
Neemt u gerust contact met mij op: 0645678920 of m.kassenberg@gastouderland.nl


________________________________________
Welkom op de website van Oppashuys Mamaloe.

Oppashuys Mamaloe biedt kleinschalige kinderopvang in Roden.   

Kinderen van nul tot vier jaar worden opgevangen in een warme, huiselijke sfeer waarin ze zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien. Er wordt naar gestreefd de opvang zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij ‘thuis’ dus is er veel overleg met u als ouder over uw kind.

Drie dagen per week worden er maximaal drie tot vier kinderen opgevangen in Oppashuys Mamaloe waarbij tevens gekeken wordt naar de groepssamenstelling zodat veel persoonlijke aandacht voor ieder kind gewaarborgd wordt.

                             

In Oppashuys Mamaloe zijn gezelligheid, spel en persoonlijke aandacht heel belangrijk. Er wordt zoveel mogelijk met een vaste dagindeling gewerkt omdat kinderen behoefte hebben aan regelmaat en duidelijkheid. Door een goede overdracht wordt gestreefd naar een open en eerlijk contact over de ontwikkeling van ieder uniek kind. Ook is er ruimte voor gesprekken met de ouders indien dit wenselijk is.

Oppashuys Mamaloe werkt volgens het pedagogisch uitgangspunt van gastouderbureau 'Gastouderland' waar het Oppashuys bij aangesloten is.

Dit uitgangspunt is:

'Het bieden van een leef- en ervaringswereld aan kinderen waarin zij zich kunnen ontwikkelen op sociaal, emotioneel, cognitief (verstandelijk), lichamelijk (grove- en fijne motoriek) en creatief gebied. Dit kan worden bereikt door een omgeving te bieden waarin ruimte wordt geboden voor zelfvertrouwen, respect en zelfstandigheid van het kind.'

Om deze leef-en ervaringswereld, waarover wordt gesproken, te kunnen waarborgen zijn de volgende voorwaarden vanzelfsprekend:


- Het scheppen van een veilige en vertrouwde opvangomgeving voor het kind;
- Het zorgdragen voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving;
- Een respectvolle en aandachtige benadering van het kind;
- Het aanbieden van voldoende activiteiten die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het kind;
- Aandacht voor normen en waarden

Naast deze basisvoorwaarden staan bij Mamaloe steunen, stimuleren en sturen centraal.                   

Opvoeding moet erop gericht zijn ieder kind tot zijn recht te laten komen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Het kind moet ruimte geboden worden om aan deze eigen ontwikkeling vorm en inhoud te geven waarbij de opvoeder een voorwaardenscheppende rol heeft.

Opvoeding is erop gericht het kind zelf zijn unieke vaardigheden te laten ontdekken en te ontwikkelen door de wil te stimuleren. Hierdoor kan het later, als volwassene, daadwerkelijk uitvoeren wat het zich tot doel heeft gesteld. Door bewust de zintuiglijke omgeving van het kind vorm te geven, door het te omringen met mooie, goede en waarachtige dingen kan het kind basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor een positieve levenshouding.

Plezier in het leven maakt het gemakkelijker open te staan voor anderen en geeft de kracht en de inventiviteit om creatief om te gaan met problemen. In het samenzijn met andere kinderen leert het kind zich ook sociaal en emotioneel te ontwikkelen. Ik, als leidster, wil een band met elk kind opbouwen, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Zorg voor anderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd. Het vrije spel is daarbij voor het jonge kind onontbeerlijk. Daarin worden belevenissen van thuis en onderweg verwerkt. Vaak is het spel voor het jonge kind de eerste sociale oefening waarin het andere kinderen ontmoet. Spelen is doen en leren. Spelen is leven en scheppen, bewegen en sociaal contact maken.

Opvoeding is een voortdurende wisselwerking tussen kind, ouders en omgeving. Elke opvoeding verloopt anders. Maar in elke opvoeding zijn drie zaken belangrijk: steunen, stimuleren en sturen.

Steunen: Je steunt het kind door het te geven wat het nodig heeft: een liefdevolle omgeving, persoonlijke aandacht, warmte en vertrouwen. Ook nabijheid, verzorging en belonen zijn hierbij belangrijke aspecten.  

Stimuleren: Je stimuleert het kind om nieuwe dingen te leren en om op ontdekking te gaan. Je moedigt het kind aan om te spelen, te praten, vrienden te maken, grote en kleine problemen op te lossen, enz. Zo worden ze zelfstandig. Als je het kind bijvoorbeeld een lieve opmerking geeft wanneer het zich aan de regels houdt, zal het gestimuleerd worden om zich in de toekomst aan die regels te blijven houden.

Sturen: Je stuurt het kind door leiding te geven. Je zegt wat je verwacht, je stelt grenzen en stuurt bij wanneer het kind in de verkeerde richting loopt. Ieder kind heeft grenzen nodig om te leren wat wel en wat niet kan.

Het samenspel van steunen, stimuleren en sturen is terug te vinden in het beleid van Oppashuys Mamaloe.


                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloggen